Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu naboru nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe– tryb pozakonkursowy.

 

Konkursy: 
RPO 4.1

4.1 Dziedzictwo kulturowe

aktualny
od 15.07.2019 do 31.12.2020