W związku trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 niezbędnym stało się zmienienie ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 poprzez dodanie zapisu umożliwiającego warunkowo dofinansowanie przedsięwzięć wykraczających poza obszary inteligentnych specjalizacji (począwszy od drugiej rundy konkursu).

Konkursy: