Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o zmianach w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego.

W Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. W § 2 ust. 9 dodaje się zdanie: „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów priorytetowych realizowanych w ramach Kontraktów Samorządowych w niniejszym konkursie ze środków budżetu państwa wynosi 4 007 462 PLN (słownie: cztery miliony siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote). W ramach wyżej wymienionej kwoty na poszczególne Działania RPO WZ objęte KS przeznacza się: o na Działanie 6.7 kwotę 1 214 382,00 PLN; o na Działanie 8.5 typy projektów 6-10 kwotę 364 315,00 PLN; o na Działanie 8.9 kwotę 2 428 765,00 PLN.”
  2. W § 2 ust. 10 dodaje się zdanie: „Maksymalny poziom dofinansowania ze środków budżetu państwa poszczególnych Projektów priorytetowych, rozumiany jako % wydatków kwalifikowalnych projektu w niżej wymienionych Działaniach nie może przekroczyć: o Działanie 6.7 – 5%; o Działanie 8.5 typy projektów 6-10 – 5%; o Działanie 8.9 – 5%.”

Zmiany obowiązują od dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmieniony Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego pobrać można tutaj lub ze stron z ogłoszeniami o naborze.