Na zdjęciu (od lewej): Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek, przewodniczący Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Waldemar Włodarczyk oraz zastępca dyrektora Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO Cezary Szeliga.
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pozyskał blisko 10 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to cenne wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy będą pić lepszej jakości wodę. Zaplanowano także rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Resku oraz w gm. Węgorzyno. Cztery umowy gwarantujące przekazanie unijnych dotacji zostały podpisane w piątek, 14 grudnia 2018 r. przez członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusza Gromka. Stronę beneficjenta reprezentowali: przewodniczący Związku Waldemar Włodarczyk oraz członek Zarządu Stanisław Cybula.
 

RPO stawia na niezbędną do życia wodę

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pozyskał dofinansowanie z III osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Są to projekty z działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych oraz z działania 3.6  Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.
– To bardzo ważne przedsięwzięcia, które wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Budowa sieci kanalizacyjnej jest niezbędna ze względu na ochronę środowiska, a do inwestycji w czystą wodę nie trzeba nikogo przekonywać. Czysta woda jest niezbędna do życia – mówił podczas podpisywania umów członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.
 
Przewodniczący Związku, Waldemar Włodarczyk podkreślał, że dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to szansa na realizację inwestycji w mniejszych miejscowościach, które do tej pory nie kwalifikowały się do wsparcia z  innych źródeł, jak np. z POIiŚ.
 

Na co pozwoli dofinansowanie?

Dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł pozwoli na przebudowę sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej. Zmodernizowana zostanie także stacja uzdatniania wody w Resku. Projektowany wodociąg umożliwi zasilenie w wodę istniejących zabudowań mieszkalnych oraz terenów przyległych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
 
System gospodarki wodnej zostanie także uporządkowany i rozbudowany w gminie Węgorzyno. Dzięki 3-milionowej dotacji ZMiGPD zbuduje sieć wodociągową w miejscowościach Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w Węgorzynie wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska. Powstaną także zbiorniki magazynowe wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie. To ważna wiadomość, ponieważ takie zbiorniki zapewniają ciągłość dostawy wody odbiorcom w porze największego zapotrzebowania, przy jednoczesnym zachowaniu rezerwy na wypadek wystąpienia pożaru. Koszt całkowity projektu to ponad 5,1 mln zł.
 
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przeznaczy także blisko 600 tys. zł dotacji na modernizację ujęcia wody w Świerczynie (gm. Wierzchowo). Unijne wsparcie pozwoli na przebudowę ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni. Głównym zadaniem planowanej inwestycji jest polepszenie parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 
Czwarty realizowany projekt pozwoli na budowę kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych w miejscowościach: Otrzep, Będlino i Świerczyna. Wysokość dofinansowania to ponad 2,8 mln zł. Szacuje się, że po zakończeniu realizacji projektu, liczba osób podłączonych do sieci mieszkańców i turystów wzrośnie do 946 (RLM).
 
Beneficjent planuje zakończyć wymienione inwestycje do kwietnia/czerwca 2020 r.
 

Tytuły realizowanych projektów:

  • „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III”
  • „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III”
  • „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III”
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II”
Poziom dofinansowania wymienionych projektów wynosi 85% zaplanowanych kosztów.