Uchwałą nr 728/16 z 10 maja  2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zaktualizowaną wersję Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym listę projektów pozakonkursowych rozszerzoną o projekty realizowane w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.